پیشنهاد ویژه سایت
پیشنهاد ویژه

کتاب مرغابي سانان ايران

بجای 150,000 ریال امروز 135,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

پیشنهاد ویژه

کتاب راهنماي ميداني پرندگان ايران

بجای 300,000 ریال امروز 270,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

 ماهي ياب - عمق ياب

ماهی یاب یا عمق یاب دستگاهی است که با استفاده از امواج صوتی (سونار) عمق رودخانه یا دریای محل ماهیگیری و همچنین موقعیت دسته های ماهی را مشخص می کند.
ماهي ياب - عمق ياب
محصول شما اینجا

محصول شما اینجا

مشاهده روش کار