سایه 3 بعدی زمین چیست؟

3-D Terrain
نمایش سه بعدی عوارض زمین با استفاده از سایه ها تصویری جذاب ایجاد می نماید.


در مشخصات محصولات زیر سایه 3 بعدی زمین آمده است:

نقشه ايران گارمين با آپديت

550,000 ريال +

نقشه توپوگرافي ايران براي گارمين

800,000 ريال +

نقشه ايران گارمين بدون آپديت

300,000 ريال +

  • 1