درصد پوشش چیست؟


در مشخصات محصولات زیر درصد پوشش آمده است:

نقشه توپوگرافي ايران براي گارمين

800,000 ريال +

  • 1